Skip to main content Skip to search Skip to search results

Благоја Перковски

 Person

Found in 2 Collections and/or Records:

ДЕМ_1301 Транскрибирани теренски материјали, 2013-05

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4619_DEM_1301
Overview Теренска настава во Крива Паланка, мај 2013. Теренско истражување на тема - Потекло на населението од Крива Паланка. Миграции, работа, секојдневен живот.

ДЕМ_1407 Транскрибирани теренски материјали, 2014-06

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4725_DEM_1407
Overview Теренско истражување за дипломска работа, Скопје, јуни - август, 2014 година. Тема на истражување - Етнологија и Антропологија на спортското обложување во Македонија.