Skip to main content Skip to search Skip to search results

Бранко Груевски, роден и живее во Крива Паланка

 Person

Found in 1 Collection or Record:

ДЕМ_1301 Транскрибирани теренски материјали, 2013-05

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4619_DEM_1301
Overview Теренска настава во Крива Паланка, мај 2013. Теренско истражување на тема - Потекло на населението од Крива Паланка. Миграции, работа, секојдневен живот.