Skip to main content Skip to search Skip to search results

Владимир Благојевиќ, дипломиран етнолог, водич едукатор во Музејот на Македонија

 Person

Found in 1 Collection or Record:

ДЕМ_1460 Транскрибирани теренски материјали, 2014-03

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4778_DEM_1460
Overview Истражување во Музеј на Македонија, Скопје, март 2014 година. Тема на истражување - Едукативните проекти во Музејот на Македонија.