Skip to main content Skip to search Skip to search results

Стефанија Маневска

 Person

Found in 2 Collections and/or Records:

ДЕМ_1467 Транскрибирани теренски материјали, 2016-05-11

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4785_DEM_1467
Overview Теренска настава во Крива Паланка, мај 2016 година. Тема на истражување - Значајни места изградени во Крива Паланка за време на социјализмот; Состојбата во манастирот Св. Јоаким Осоговски за време на социјализмот; Места и прилики за собор во време на социјализмот.

ДЕМ_1517 Транскрибирани теренски материјали, 2018-01

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4835_DEM_1517
Overview Теренско истражување во Скопје, јануари, 2018 година. Тема на истражување - Животна приказна (Животна приказна, родители, секојдневен живот, детство, младост, брак, семејство, училиште, работа, старост)