Skip to main content Skip to search Skip to search results

Добри Костадиновски, роден во с. Петралица, живее во Крива Паланка

 Person

Found in 1 Collection or Record:

ДЕМ_1481 Транскрибирани теренски материјали, 2016-05-09

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4799_DEM_1481
Overview Теренско истражување во Крива Паланка, мај 2016 година. Тема на истражување - Животот и делото на Тито; Животниот стандард за време на Социјализмот.