Skip to main content Skip to search Skip to search results

Светомир, роден во Крива Паланка, вишо економско образование, националност - Македонец, верска припадност православен христијанин

 Person

Found in 1 Collection or Record:

ДЕМ_1483 Транскрибирани теренски материјали, 2016-05

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4801_DEM_1483
Overview Теренско истражување во Крива Паланка и село Љубојно, Преспа, мај 2016. Тема на истражување - Сеќавањата за Југославија и Социјализмот.