Skip to main content Skip to search Skip to search results

Марија Стојановска

 Person

Found in 4 Collections and/or Records:

ДЕМ_1317 Транскрибирани теренски материјали, 2012-04-25

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4635_DEM_1317
Overview Теренска настава во Берово, април 2012 година. Тема на истражување - Табу прописи поврзани со раѓање.

ДЕМ_1333 Транскрибирани теренски материјали, 2012-08

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4651_DEM_1333
Overview Теренско истражување за дипломска работа, Скопје, август 2012 година. Тема на истражување - Вегетаријанство. (Здруженија за заштита на животните)

ДЕМ_1334 Транскрибирани теренски материјали, 2012-09

 Series — Multiple Containers
Identifier: ДЕМ_1334
Overview Теренско истражување за дипломска работа, Скопје, септември 2012 година. Тема на истражување - Вегетаријанство. (Здруженија за заштита на животните)

ДЕМ_1335 Транскрибирани теренски материјали, 2012-09

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4653_DEM_1335
Overview Теренско истражување за дипломска работа, Скопје, 2012-2013 година. Тема на истражување - Вегетаријанство. (Здруженија за заштита на животните)