Skip to main content Skip to search Skip to search results

Духовна култура - Фолклорни добра - Народни обичаи и обреди - Народна музика и танци - Машки поворки - Игри под маски

 Subject
Subject Source: Local sources

Found in 2 Collections and/or Records:

ДЕМ_1341 Транскрибирани теренски материјали, 2013-09

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4659_DEM_1341
Overview Теренско истражување во село Љубанци, Скопска Црна Гора, септември 2013 година. Тема на истражување - Карневал во с. Љубанци (Прочка)

ДЕМ_1521 Транскрибирани теренски материјали, 2017-11-15 - 2018-01-25

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4839_DEM_1521
Overview Теренско истражување за дипломска работа, село Ратево, Берово, период на истражување 15.11.2017 - 25.01.2018. Тема на истражување - Етнографија на обредите под маски: Бамбурци во Ратево, Беровско.