Skip to main content Skip to search Skip to search results

Еврејска заедница - Основни форми и начини на дејствување, организација, институции и верски обреди, верски празници

 Subject
Subject Source: Local sources

Found in 1 Collection or Record:

ДЕМ_1359 Транскрибирани теренски материјали, 2013-12-13

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4677_DEM_1359
Overview Теренско истражување за дипломска работа, Скопје, декември 2013 година. Тема на истражувањето - Традицијата на Евреите во Македонија низ призмата и искуството на еврејската жена: историјат и современа состојба.