Skip to main content Skip to search Skip to search results

Социјална антропологија - Социологија на културата - Културен контекст на општествен живот

 Subject
Subject Source: Local sources

Found in 6 Collections and/or Records:

ДЕМ_1389 Транскрибирани теренски материјали, 2013-04-10

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4707_DEM_1389
Overview Теренско истражување за дипломска работа во Скопје, околина на населбите Бутел и Чаир, април 2013 година. Тема на истражување: Етнички стереотипи за Албанците во Македонија.

ДЕМ_1394 Транскрибирани теренски материјали, 2013-05-20

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4712_DEM_1394
Overview Теренско истражување во Крива Паланка, мај 2013 година. Тема на истражување - Ноќниот живот во минатото.

ДЕМ_1453 Транскрибирани теренски материјали, 2015-06-02

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4771_DEM_1453
Overview Теренско истражување во Скопје со соговорник со потекло од с. Митрашинци, Берово, 02.06.2015 година. Тема на истражување - Социјалниот живот на младите, верските и државните празници во време на социјализмот.

ДЕМ_1471 Транскрибирани теренски материјали, 2016-05-12

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4789_DEM_1471
Overview Теренско истражување во Крива Паланка, мај 2016 година. Тема на истражување - Детството во време на социјализмот. (работа, образование, игри, носија)

ДЕМ_1511 Транскрибирани теренски материјали, 2015-05-04 - 2015-05-06

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4829_DEM_1511
Overview Теренско истражување во Крива Паланка, 04.05.2015-06.05.2015 година. Тема на истражување - Работничките права за време на социјализмот.

ДЕМ_1539 Транскрибирани теренски материјали, 2014-05

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4857_DEM_1539
Overview Теренско истражување во село Бешоште, Мариово, мај 2014 година. Тема на истражување - Секојдневен живот