Skip to main content Skip to search Skip to search results

Применета антропологија - Антропологија на туризмот - Антропологија на алтернативен туризам - Карактеристики на туризмот - Туристичка економија и менаџмент - Аспекти на туристичката политика - Туристички пазар - Услуги поврзани со туризмот

 Subject
Subject Source: Local sources

Found in 2 Collections and/or Records:

ДЕМ_1397 Транскрибирани теренски материјали, 2015-01-17

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4715_DEM_1397
Overview Теренско истражување за дипломска работа во Кратово, јануари 2015 година. Тема на истражување - Културното наследство во функција на туризмот во Кратово.

ДЕМ_1440 Транскрибирани теренски материјали, 2006-06-03

 Series — Folder ДЕМ_1440: Series DAEAR UKIM MK_4758_DEM_1440, Folder: data_value_missing_f7295c3719c45ef5501758f167e9ab25, Folder: data_value_missing_61cb4b97c93ac93bafcdb7227f51549e
Identifier: DAEAR UKIM MK_4758_DEM_1440
Overview Теренско истражување во Маврово, јуни, 2006 година. Тема на истражување - Снежен град и Мавровски меморијал.